A24.com.tr » yaşam » Seçmen kaydı aldırma son gün ne zaman 2019? Seçmen kütüğü adres değişikliği nasıl yapılır?

Seçmen kaydı aldırma son gün ne zaman 2019? Seçmen kütüğü adres değişikliği nasıl yapılır?

Seçmen kaydı aldırma son gün ne zaman 2019? Seçmen kütüğü adres değişikliği nasıl yapılır?

Yerel seçimler yaklaşırken seçmen kaydı aldırma işlemlerinde de hareketlilik yaşanmaya başlandı. Seçmen kaydı aldırma son gün ne zaman 2019? Seçmen kütüğü adres değişikliği nasıl yapılır?

 Yerel seçimler öncesinde vatandaşlar seçmen kütüklerini değiştirme uğraşına girişti.

24 Haziran 2018 tarihinden sonra Türkiye yeniden hızlı bir şekilde seçim sürecine girdi. Belediye başkanı adayları yavaş yavaş belli olurken Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) takvimi ilan etmesiyle birlikte resmi seçim süreci başlamış oldu. 31 Mart 2019 Mahalli ve Yerel seçimlerde oy kullanacak kişiler seçmen kütükleri için adres değişikliği son tarihini araştırmaya başladı.

Seçmen kütüğü değiştirme son tarih ne zaman 2019?

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için oy kullanacak olan seçmenlerin askıya çıkacak seçmen kütüklerindeki isimlerini kontrol edip, yanlış eksiklik varsa bunları düzeltmesi için 13 gün süreleri var. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere 4 - 17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlıklarda askıya çıkarılacaktır. Seçmen kaydınızı askı süresi içinde kontrol edebilecekler.


Seçmen kütüğü adres değişikliği nasıl yapılır?

Seçim zamanında, ikametgah adresinizi değiştirmeniz durumunda, bulunduğunuz bölgenin seçmen kütüğünde yer alabilmeniz için adres değişikliği yaptığınızı yetkili birimlere bildirmeniz gerekli. Seçimlerde oy kullanmak için seçmen kütükleri, 4 - 17 Ocak tarihleri arasında muhtarlıklarda askıya çıkacak. Bu nedenle adres değişikliği yapacakların 17 Ocak Perşembe gününe kadar işlemlerini yapmaları gerekiyor. Adres değişikliği için seçmenin bizzat ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurması gerekiyor. Nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve ekleri ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edildiğinde adres değişikliği tamamlanmış oluyor.

YSK’DAN SEÇMEN KÜTÜĞÜ DEĞİŞTİRME DETAYLARI

MADDE 2- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 1 Ocak 2019 Salı gününden önce;
a) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibariyle 18 yaşını
dolduracak olan ve geçerli yerleşim yeri adresine sahip Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınır.
b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan olay bilgileri (Örneğin;
ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması vb.) yurt içi seçmen kütüğüne işlenir.
c) Oy verme günü itibariyle silahaltında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Millî
Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay
öğrencilere ait bilgiler de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınır ve bu
kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları
dondurulanlardan oy verme günü itibariyle terhis olacaklar var ise kayıtları "Oy Kullanabilir"
hale getirilir.
d) Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait (Ceza infaz
kurumundan firar edenler dâhil) bilgiler Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulur.
Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulan
hükümlülerden oy verme günü itibariyle tahliye olacaklar var ise kayıtları “oy kullanabilir” hale
getirilir.
Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle
birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten
yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16. maddesinin ikinci fıkrası gereğince
infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmaz.
e) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle
haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgiler, Adalet Bakanlığından alınarak, bu
kişilerin kayıtları dondurulur. Kısıtlılığı sona ermiş olanlar var ise kayıtları "Oy Kullanabilir"
hale getirilir.
f) 298 sayılı Kanunun 74. maddesi uyarınca, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla
kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Engelli ve
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi elektronik
ortamda istenir. Alınan bilgiler seçmen kütüğüne işlenir.
- 1 -
Seçmen kütüğünde yukarıdaki işlemler yapıldıktan sonra ilçe seçim kurulları tarafından
muhtarlık bölgesi askı listeleri SEÇSİS’ten alınarak ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılır.
İlçe seçim kurulu başkanlığınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya
çıkarılmasından dört gün önce o yer Cumhuriyet başsavcılığından ceza infaz kurumlarında
bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin olanların kimlik bilgilerini içeren
liste istenir. Bu listedeki veriler SEÇSİS’e girilerek Yüksek Seçim Kurulunun 28/12/2018 tarih
ve 2018/1133 sayılı kararının sonuç kısmının 2. maddesindeki esaslar çerçevesinde oy hakkı
bulunanlara göre tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülerin askı listeleri elde edilir ve askıya
çıkarılır (298/33-1).
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılma yeri, askı süresi, askıdan
indirme
MADDE 3- Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 08.00’de,
muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp
okuyabileceği yerlerde askıya çıkarılır. Bu durum, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla ilân edilir.
İlçe seçim kurulu başkanlığı, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarıldığını aynı
gün ve takip eden her iki günde bir belediye hoparlöründen duyurulmasını sağlar. Bu duyurudan
dolayı herhangi bir ücret talep edilemez.
Ayrıca, ücretsiz olmak kaydıyla, ilçede varsa mahalli gazete, televizyon ve radyo
aracılığı ile de iki günde bir duyuru yapılır.
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin hangi tarihte ve nerelerde asıldığı, ilânın ne suretle
yapıldığı ilçe seçim kurulu başkanı tarafından görevlendirilen kimselerce tutanakla tespit edilir.
Askı listelerinin asıldığı yer ve tarih ilçe seçim kurulu başkanınca mahalli mülki amirliğe hemen
yazılı olarak bildirilir. Askı süresince listelerin korunmasından idare amirleriyle zabıta amir ve
memurlarının sorumlu olduğu da belirtilir (298/40).
Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa
bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan veya
ilçe seçim kurullarından temin edilecek “seyyar sandık kurulu talep formu” ile ilçe seçim kurulu
başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları,
askı başlangıç tarihi olan 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 08.00 ile 17 Ocak 2019 Perşembe
günü saat 17.00 arasında yapılır. (“Seyyar sandık kurulu talep formu” ile birlikte “engeli
nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu”
ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir. Ancak bir önceki seçimde kalıcı
olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dâhil edilmiş
seçmenlerden yeniden sağlık raporu istenmez.)
Muhtarlık bölgesi askı listeleri; 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00’de askıdan
indirilir. Askıdan indiriliş tarihi de bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu
başkanı tarafından ayrı bir dosyada saklanır.
Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanlardan
Yüksek Seçim Kurulunun 28/12/2018 tarih ve 2018/1133 sayılı kararının sonuç kısmının 2.
maddesindeki esaslar çerçevesinde oy hakkı bulunanlara göre oluşturulan askı listelerinin
4 Ocak 2019 Cuma günü saat 08.00’de bulundukları koğuşlara veya yönetimce ilân edilmek
şartıyla belirlenecek uygun yerlere asılması Cumhuriyet başsavcılığına yazılacak bir yazı ile
istenir ve listelerin korunmasından görevli ceza infaz kurumu memurlarının sorumlu olacağı
bildirilir. Listeler 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00’de askıdan indirilir. Askıdan
indiriliş tarihi de ayrı bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulu başkanı
tarafından ilgili dosyada saklanır.

YORUMLAR
  Çin'de çekilen akıllara zarar fotoğraf kareleri....
Çin'de çekilen akıllara zarar fotoğraf kareleri....